Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIAUTU

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

 

&1

Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Kołem sprawuje zespół ds. rozwoju samorządności i wolontariatu, który czuwa nad tym, aby działalność Koła zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła.

&2

Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
 3. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 4. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 7. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.
 8. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
 9. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 10. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 11. Rozwijanie empatii i tolerancji.
 12. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 13. Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności.
 14. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 15. Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
 16. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 17. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

&3

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innych.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączać w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywny, wykorzystując swoją zdolność i doświadczenie.
 6. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 7. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 8. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 1. Być osobą odpowiedzialną,
 2. Sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania,
 3. Być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 4. Zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 5. Brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

&4

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 1. Pochwała z wpisem do dziennika;
 2. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

&5

Sposoby ewaluacji

 1. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu.
 2. Zdjęcia z imprez.
 3. Podziękowania od osób i instytucji.
 4. Ankieta dla wolontariuszy.
 5. Strona WWW szkoły – zakładka o SKW.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Polski Smok Wawelski i hiszpańska Jaszczurka Magdaleny - dziedzictwo kulturowe, które łączy.